Terms & Conditions

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORLD4FRIENDS

deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 27-10-2020

Van harte welkom bij WORLD4FRIENDS! Wat leuk dat je contacten wil maken en onderhouden waarbij vrijheid van meningsuiting een groot goed is.

Wij nodigen je dan ook van harte uit om zoveel van WORLD4FRIENDS en de door ons aangeboden en hierna beschreven diensten gebruik te maken. Voordat je de WORLD4FRIENDS gaat gebruiken is het van belang om erbij stil te staan dat op onze diensten gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Deze gebruiksvoorwaarden zijn neergelegd in dit document en in overige op onze website gepubliceerde statements (hierna gezamenlijk: de “Voorwaarden”). Wij verzoeken je de Voorwaarden aandachtig door te lezen voordat je van onze diensten gebruik maakt.

De Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangepast. Indien wij de Voorwaarden aanpassen zullen wij je daarover tijdig informeren. Als je gebruik wilt (blijven) maken van onze diensten dan verzoeken wij je de (aangepaste) voorwaarden te accepteren.


 1. Wie zijn wij?
  1. Wij zijn WORLD4FRIENDS en hebben de website www.world4friends.com ontwikkeld. Met de website kun je via een te creëren persoonlijk account bestanden zoals [TBD: teksten, foto’s, video’s, audiobestanden en teksten] opslaan, toonbaar maken en/of delen met contacten.

  2. Indien je vragen, suggesties of een klacht hebt, kun je contact met ons opnemen via service@world4friends.com. Wij zullen zo snel als mogelijk op jouw e-mail reageren.
 1. Diensten
  1. Via de Website bieden we je de mogelijkheid om via jouw persoonlijke account contacten te leggen met andere gebruikers, teksten en bestanden te uploaden, op te slaan en te bewaren en in te laten zien door anderen. Deze bestanden worden opgeslagen op een server in Nederland en dagelijks worden er backups gemaakt.

  2. De Diensten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

  1. Onderdeel van de Diensten is dat je via de website geüploade bestanden ook toegankelijk kunt maken voor jouw contacten. Dat kan je doen door diegene via de Website uit te nodigen en/of uitnodigingen te accepteren. Voordat jouw account kan worden ingezien moet die persoon zich registreren en de Voorwaarden accepteren, waarna hij of zij door jou geselecteerde bestanden kan inzien en kan voorzien van een korte reactie De Voorwaarden gelden ten aanzien van een Lezer voor zover zij bestanden gebruiken en/of reacties plaatsen. Waar relevant moet in dit verband in de Voorwaarden waar ‘Gebruiker’ staat vermeld of wordt bedoeld eveneens ‘Lezer’ worden gelezen.

  2. Indien je jonger bent dan 18 jaar dan is het niet toegestaan om een account af te sluiten.

  3. De website is beschikbaar voor smart phones, tablets en andere persoonlijke mobiele devices met bestuderingssystemen IOS en Andriod.
 1. Gebruik
  1. Als je gebruik wilt maken van de Diensten kan dat via de website.

  2. Nadat je je hebt ingeschreven en je de Voorwaarden hebt geaccepteerd, start het gratis gebruik.

  3. Wanneer je als Gebruiker de Diensten gebruikt stem je ermee in dat alle informatie, teksten, data, afbeeldingen, grafische weergaven, videobestanden, audiobestanden, software, berichten, tags, commentaren, etc. (de “Content”) die door middel van de Diensten door WORLD4FRIENDS worden verwerkt, jouw verantwoordelijkheid zijn en voor rekening en risico worden gebruikt van jou als Gebruiker en van degene waarvan de Content afkomstig is.

  4. Jij bent als Gebruiker met uitsluiting van WORLD4FRIENDS verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en je eigen gedrag in relatie tot jouw account en de Diensten, alsmede voor het gedrag en de bijdragen van personen die jouw account gebruiken, inclusief Lezers.

  5. Als Gebruiker verklaar je hierbij dat je gerechtigd bent tot de Content die via jouw account wordt geüpload en dat je die Content mag gebruiken.

  6. WORLD4FRIENDS heeft het recht maar niet de plicht om Content vooraf te screenen, te beoordelen, af te wijzen, in quarantaine te plaatsen en te verwijderen indien WORLD4FRIENDS daartoe aanleiding ziet zonder dat WORLD4FRIENDS daardoor aansprakelijk is voor enige schade van wie dan ook.

  7. Tijdens het gebruik van onze Diensten zal je steeds voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, deze Voorwaarden en aan alle redelijke verzoeken van WORLD4FRIENDS en je houden aan door WORLD4FRIENDS gegeven instructies die verband houden met onze Diensten.

  8. Content kan niet worden gedeeld via andere applicaties.

  9. Naast het bovenstaande is het je als Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om:
 1. de Website, de toekomstige App en/of de Diensten onrechtmatig te gebruiken;

 2. de Website, de toekomstige App, Diensten en/of Content van andere Gebruikers voor commerciële doeleinden te gebruiken, kopiëren, (te koop) aanbieden of exploiteren;

 3. Content te gebruiken die in strijd is met wet- en/of regelgeving, de openbare orde en/of goede zeden;

 4. Content te gebruiken dat pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal bevat;

 5. Content te gebruiken zonder daartoe gerechtigd te zijn;

 6. Content te gebruiken die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en portretrechten;

 7. Content te gebruiken die bestaat uit reclame of andersoortig promotiemateriaal;

 8. Content te gebruiken die virussen, spam, bugs, malware, etc. bevat die schadelijk kan zijn voor WORLD4FRIENDS, de Website, de toekomstige App, onze Diensten en/of andere Gebruikers;

 9. je beledigend, bedreigend, kwetsend, discriminerend, lasterlijk, aanstootgevend, opruiend en/of op andere wijze je ongepast uitlaten of je hinderlijk te gedragen via de Website en/of de toekomstige App, een en ander staat ter exclusieve beoordeling van WORLD4FRIENDS; en

 10. toe te staan dat derden jouw account in strijd met deze Voorwaarden gebruiken.
  1. Waar in artikel .7 wordt verwezen naar ‘gebruik’ dient daar tevens onder te worden verstaan het ‘verwijzen naar’.

  2. Indien je merkt dat jouw account in strijd met deze Voorwaarden wordt gebruikt, dan verzoeken wij je ons daarvan direct op de hoogte brengen door middel van het versturen van een e-mail naar service@world4friends.com
 1. Beëindiging
  1. Het gebruik van de Diensten kan altijd worden beëindigd. Je kunt je account verwijderen in je profiel onder account.

  2. Onze Diensten mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor wij onze Diensten aanbieden. Een Gebruiker mag niet in strijd handelen met deze Voorwaarden. Indien in strijd wordt gehandeld met het voorgaande dan hebben wij het recht die bestanden en/of reacties te verwijderen en/of bepaalde personen de toegang tot onze Diensten te ontzeggen en/of het account per direct te beëindigen. In een dergelijke gevallen zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

  3. Wij hanteren geen bewaartermijn na opzegging c.q. beëindiging, na opzegging verwijderen jou Content inclusief eventuele backups. Nadat wij de Content hebben verwijderd is deze niet meer beschikbaar en kunnen wij die bestanden niet nogmaals toesturen.
 1. Privacy

Wij verwerken persoonsgegevens en slaan deze gegevens op in ons gebruikersbestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in verband met het uitvoeren van de overeengekomen Diensten en de daarmee samenhangende gerechtvaardigde doeleinden. Voor een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop WORLD4FRIENDS persoonsgegevens verwerkt en de rechten die jij daarbij hebt, verwijzen wij je naar onze [TBD: privacy- en cookieverklaring die gepubliceerd is op de Website.]


 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Jouw Content is en wordt geen eigendom van WORLD4FRIENDS. Het is ons niet toegestaan de Content aan derden te verstrekken tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe dwingend gehouden zijn.

  2. Je verstrekt hierbij aan WORLD4FRIENDS een wereldwijde royaltyvrije sub licentieerbare licentie om de Content te gebruiken ter uitvoering van de Diensten.

  3. Je erkent dat WORLD4FRIENDS de rechthebbende is op de intellectuele eigendomsrechten waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsnamen en merkrechten in verband met de Website, de App en de Diensten en dat je deze intellectuele eigendomsrechten niet zal gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WORLD4FRIENDS.
 1. Modificaties
  1. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht de Diensten aan te passen en te updaten. Indien daar wat ons betreft een reden voor is hebben wij het recht de verlening van de Diensten (gedeeltelijk) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid voor WORLD4FRIENDS ontstaat.

  2. In verband met het aanpassen, verbeteren en verder ontwikkelen van onze Diensten, kan het nodig zijn dat wij software updates uitvoeren. Hierbij geef je ons toestemming om deze updates naar jou te sturen zodat je de Diensten kunt blijven gebruiken.
 1. Links
  1. Via de Website en kunnen wij doorlinken naar andere websites als onderdeel van onze Diensten. Wij hebben echter geen controle over die websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of voor de wijze waarop die websites jouw persoonsgegevens verwerken. WORLD4FRIENDS is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van die websites.
 1. Aansprakelijkheid

WORLD4FRIENDS sluit iedere aansprakelijkheid uit waaronder aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad en/of andere rechtsverhouding, voor zover wij niet op grond van dwingend recht aansprakelijk zijn en tot vergoeding van desbetreffende schade verplicht zijn.


 1. Vrijwaring

Indien je de Diensten gebruikt vrijwaar je WORLD4FRIENDS voor alle aanspraken van derden die verbandhouden met jouw gebruik van de Diensten en de door jouw gebruikte Content.


 1. Overig 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op onze Diensten, daaruit voortvloeiende of op andere wijze met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

  2. In geval van een geschil tussen WORLD4FRIENDS en een Gebruiker zullen wij ons ervoor inspannen om een passende oplossing te vinden. Mocht dat niet lukken dan is de rechter van de woonplaats van de Gebruiker bevoegd om kennis te nemen van het geschil.


***

WORLD4FRIENDS

service@world4friends.com